Tôi design

Do mình học môn HCI201(Human Computer Interaction) và thầy yêu cầu vẽ mockups, nhưng team mình thì lại thích design trên figma, ngại dùng tools khác để vẽ nên mình đã tự tạo ra bộ components mockups đơn giản, có lẽ là đủ để tạo apps/web làm bài tập trên... [Read More]