Mình đã chọn ra số đoạn code hay nhất từ 30 seconds of code và cố gắng sắp xếp chúng dựa trên việc sử dụng thực tế, giải quyết được những vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải trong dự án.

1. Ẩn tất cả các phần tử nào đó

const hide = (...el) => [...el].forEach((e) => (e.style.display = "none"));

// Ví dụ
hide(document.querySelectorAll("img")); // Ẩn tất cả các phần tử <img>

2. Cách kiểm tra phần từ có lớp được chỉ định hay không

const hasClass = (el, className) => el.classList.contains(className);

// Ví dụ
hasClass(document.querySelector("p.special"), "special"); // true

3. Toggle một class cho một phần tử

const toggleClass = (el, className) => el.classList.toggle(className);

// Ví dụ
toggleClass(document.querySelector("p.special"), "special");
// thẻ p sẽ không có lớp 'special' nữa

4. Lấy vị trí scroll hiện tại

const getScrollPosition = (el = window) => ({
 x: el.pageXOffset !== undefined ? el.pageXOffset : el.scrollLeft,
 y: el.pageYOffset !== undefined ? el.pageYOffset : el.scrollTop,
});

// Ví dụ
getScrollPosition(); // {x: 0, y: 200}

5. Tạo scroll to top mượt mà

const scrollToTop = () => {
 const c = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
 if (c > 0) {
  window.requestAnimationFrame(scrollToTop);
  window.scrollTo(0, c - c / 8);
 }
};

// Ví dụ
scrollToTop();

6. Kiểm tra nếu phần tử cha bọc phần tử con

const elementContains = (parent, child) =>
 parent !== child && parent.contains(child);

// Ví dụ
elementContains(
 document.querySelector("head"),
 document.querySelector("title")
);
// true
elementContains(document.querySelector("body"), document.querySelector("body")); // false

7. Kiểm tra xem một phần tử đang được hiển thị trên màn hình

const elementIsVisibleInViewport = (el, partiallyVisible = false) => {
 const { top, left, bottom, right } = el.getBoundingClientRect();
 const { innerHeight, innerWidth } = window;
 return partiallyVisible
  ? ((top > 0 && top < innerHeight) ||
    (bottom > 0 && bottom < innerHeight)) &&
    ((left > 0 && left < innerWidth) || (right > 0 && right < innerWidth))
  : top >= 0 && left >= 0 && bottom <= innerHeight && right <= innerWidth;
};

// Ví dụ
elementIsVisibleInViewport(el); // (not fully visible)
elementIsVisibleInViewport(el, true); // (partially visible)

8. Cách fetch tất cả các hình ảnh trong một phần tử

const getImages = (el, includeDuplicates = false) => {
 const images = [...el.getElementsByTagName("img")].map((img) =>
  img.getAttribute("src")
 );
 return includeDuplicates ? images : [...new Set(images)];
};

// Ví dụ
getImages(document, true); // ['image1.jpg', 'image2.png', 'image1.png', '...']
getImages(document, false); // ['image1.jpg', 'image2.png', '...']

9. Tìm ra xem thiết bị là điện thoại, máy tính để bàn hay laptop

const detectDeviceType = () =>
 /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(
  navigator.userAgent
 )
  ? "Mobile"
  : "Desktop";

detectDeviceType(); // "Mobile" or "Desktop"

10. Lấy URL hiện tại

const currentURL = () => window.location.href;

// Ví dụ
currentURL(); // 'https://google.com'

11. Cách tạo một đối tượng chứa các tham số của URL hiện tại

const getURLParameters = (url) =>
 (url.match(/([^?=&]+)(=([^&]*))/g) || []).reduce(
  (a, v) => (
   (a[v.slice(0, v.indexOf("="))] = v.slice(v.indexOf("=") + 1)), a
  ),
  {}
 );

// Ví dụ
getURLParameters("http://url.com/page?n=Adam&s=Smith"); // {n: 'Adam', s: 'Smith'}
getURLParameters("google.com"); // {}

12. Các mã hóa một tập hợp các phần tử biểu mẫu như một đối tượng

const formToObject = (form) =>
 Array.from(new FormData(form)).reduce(
  (acc, [key, value]) => ({
   ...acc,
   [key]: value,
  }),
  {}
 );

// Ví dụ
formToObject(document.querySelector("#form")); // { email: 'test@email.com', name: 'Test Name' }

13. Cách để truy xuất một tập hợp các thuộc tính được chỉ ra bởi các bộ chọn đã cho từ một đối tượng

const get = (from, ...selectors) =>
 [...selectors].map((s) =>
  s
   .replace(/\[([^\[\]]*)\]/g, ".$1.")
   .split(".")
   .filter((t) => t !== "")
   .reduce((prev, cur) => prev && prev[cur], from)
 );
const obj = {
 selector: { to: { val: "val to select" } },
 target: [1, 2, { a: "test" }],
};

// Ví dụ
get(obj, "selector.to.val", "target[0]", "target[2].a"); // ['val to select', 1, 'test']

14. Cách để gọi hàm đã cung cấp sau khi đợi (tính bằng mili giây)

const delay = (fn, wait, ...args) => setTimeout(fn, wait, ...args);

// Ví dụ
delay(
 function (text) {
  console.log(text);
 },
 1000,
 "later"
);

// Logs 'later' after one second.

15. Cách để kích hoạt một sự kiện cụ thể trên một phần tử nhất định, truyền dữ liệu tùy chỉnh theo tùy chọn

const triggerEvent = (el, eventType, detail) =>
 el.dispatchEvent(new CustomEvent(eventType, { detail }));

// Ví dụ
triggerEvent(document.getElementById("myId"), "click");
triggerEvent(document.getElementById("myId"), "click", { username: "bob" });

16. Cách để xóa một event listener khỏi một phần tử

const off = (el, evt, fn, opts = false) =>
 el.removeEventListener(evt, fn, opts);

const fn = () => console.log("!");
document.body.addEventListener("click", fn);
off(document.body, "click", fn); // no longer logs '!' upon clicking on the page

17. Convert mili giây sang ngày giờ phút giây,…

const formatDuration = (ms) => {
 if (ms < 0) ms = -ms;
 const time = {
  day: Math.floor(ms / 86400000),
  hour: Math.floor(ms / 3600000) % 24,
  minute: Math.floor(ms / 60000) % 60,
  second: Math.floor(ms / 1000) % 60,
  millisecond: Math.floor(ms) % 1000,
 };
 return Object.entries(time)
  .filter((val) => val[1] !== 0)
  .map(([key, val]) => `${val} ${key}${val !== 1 ? "s" : ""}`)
  .join(", ");
};

// Ví dụ
formatDuration(1001); // '1 second, 1 millisecond'
formatDuration(34325055574); // '397 days, 6 hours, 44 minutes, 15 seconds, 574 milliseconds'

18. Cách tính khoảng cách (theo ngày) giữa Date?

const getDaysDiffBetweenDates = (dateInitial, dateFinal) =>
 (dateFinal - dateInitial) / (1000 * 3600 * 24);

// Ví dụ
getDaysDiffBetweenDates(new Date("2017-12-13"), new Date("2017-12-22")); // 9

19. Cách tạo một request GET

const httpGet = (url, callback, err = console.error) => {
 const request = new XMLHttpRequest();
 request.open("GET", url, true);
 request.onload = () => callback(request.responseText);
 request.onerror = () => err(request);
 request.send();
};

httpGet("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1", console.log);

// Logs: {"userId": 1, "id": 1, "title": "sample title", "body": "my text"}

20. Cách tạo một request POST

const httpPost = (url, data, callback, err = console.error) => {
 const request = new XMLHttpRequest();
 request.open("POST", url, true);
 request.setRequestHeader("Content-type", "application/json; charset=utf-8");
 request.onload = () => callback(request.responseText);
 request.onerror = () => err(request);
 request.send(data);
};

const newPost = {
 userId: 1,
 id: 1337,
 title: "Foo",
 body: "bar bar bar",
};
const data = JSON.stringify(newPost);
httpPost("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts", data, console.log);

// Logs: {"userId": 1, "id": 1337, "title": "Foo", "body": "bar bar bar"}

21. Cách tạo bộ đếm với phạm vi, bước và thời lượng được chỉ định cho bộ chọn được chỉ định

const counter = (selector, start, end, step = 1, duration = 2000) => {
 let current = start,
  _step = (end - start) * step < 0 ? -step : step,
  timer = setInterval(() => {
   current += _step;
   document.querySelector(selector).innerHTML = current;
   if (current >= end) document.querySelector(selector).innerHTML = end;
   if (current >= end) clearInterval(timer);
  }, Math.abs(Math.floor(duration / (end - start))));
 return timer;
};

// Ví dụ
counter("#my-id", 1, 1000, 5, 2000); // Creates a 2-second timer for the element with id="my-id"

22. Cách tạo clipboard để copy text

const copyToClipboard = (str) => {
 const el = document.createElement("textarea");
 el.value = str;
 el.setAttribute("readonly", "");
 el.style.position = "absolute";
 el.style.left = "-9999px";
 document.body.appendChild(el);
 const selected =
  document.getSelection().rangeCount > 0
   ? document.getSelection().getRangeAt(0)
   : false;
 el.select();
 document.execCommand("copy");
 document.body.removeChild(el);
 if (selected) {
  document.getSelection().removeAllRanges();
  document.getSelection().addRange(selected);
 }
};

// Ví dụ
copyToClipboard("Lorem ipsum"); // 'Lorem ipsum' copied to clipboard.

23. Cách kiểm tra xem tab của trình duyệt của đang được focus hay không

const isBrowserTabFocused = () => !document.hidden;

// Ví dụ
isBrowserTabFocused(); // true

24. Cách tạo một thư mục, nếu nó không tồn tại

const fs = require("fs");
const createDirIfNotExists = (dir) =>
 !fs.existsSync(dir) ? fs.mkdirSync(dir) : undefined;

// Example
createDirIfNotExists("test"); // creates the directory 'test', if it doesn't exist